Servei SVNFrontend

RDlab@lsi.upc.edu
Febrer 2011

català Benvinguts a LSI.

1. L’aplicació d’administració

L’RDlab ofereix als usuaris que disposin d’un repositori Subversion la possibilitat de fer servir una interfície d’administració per gestionar l’accés als seus repositoris, així com per canviar la contrasenya del seu usuari Subversion.

A més, permet especificar, per cada usuari amb accés a un repositori, una adreça de correu per a que el hook post-commit els enviï un avís cada cop que es produeixi un canvi en les dades del repositori.

Per a més informació sobre com obtenir accés al servei de repositoris Subversion, visiteu el següent enllaç: http://rdlab.lsi.upc.edu/index.php/ca/serveis/documentacio.html

2. Accés a l’aplicació

Un cop disposem d’un usuari i d’una clau d’accés al repositori, podem accedir a l’aplicació mitjançant la següent adreça: http://svn-rdlab.lsi.upc.edu/svnfrontend/

El sistema ens demanarà el nostre usuari i clau de pas:

IMPORTANT: La clau d’accés als repositoris pot no coincidir la clau d’accés a la resta de serveis del LSI.

Un cop entrades les dades, accedirem a l’aplicació i podrem triar entre les diferents accions:

2.1 Canvi de la clau d’accés

El formulari superior, Canvi de contrasenya, permet canviar la nostra clau d’accés als repositoris. És important tenir en compte que si canviem la clau d’accés, la sessió que tinguem activa al navegador ens demanarà la nova clau.

2.2 Accés a l’editor

Mitjançant el formulari inferior, Administració de repositoris, podrem seleccionar un dels repositoris dels quals som administrador i accedir a l’aplicació que ens permetrà editar-ne els permisos d’accés.

3. Editor de permisos

L’editor de permisos ens permet especificar quins usuaris tenen accés al repositori, ja sigui a l’arrel com a subcarpetes concretes.

3.1 Vista en mode text

La vista en mode text permet editar els permisos com si es tractes de l’edició d’un arxiu de text pla.

Per a especificar els permisos hem d’emprar la següent sintaxi:

[Repositori:/Carpeta]
Usuari = permís

On Repositori és el nom del nostre repositori, Carpeta és el camí (path) des de l’arrel fins a la subcarpeta que volem especificar-ne un permís, Usuari és el nom d’usuari de qui volem donar o no permís, i Permís es lectura (r), lectura/escriptura (wr) o denegar (buit).

Per desar els permisos, emprarem el botó Guardar.

AVÍS:El sistema validarà que els usuaris pertanyin a la llista d’usuaris de Subversion. Si no és així, no permetrà desar la llista de permisos.

D’altra banda, també cal tenir en compte que els permisos són hereditaris des de l’arrel cap a les subcarpetes. Donar o denegar accés a un directori dóna o denega accés tots els subdirectoris.

Això permet diverses vies per especificar els mateixos permisos d’accés. A continuació es mostrarà un exemple amb la forma mínima per un cas concret, de manera que no hi hagi redundància de permisos.

3.1.1 Exemple d’ús de l’editor de permisos

Suposem un repositori, de nom rdlab, que conté tres carpetes, de nom Projecte1, Projecte2 i Projecte3. Tenim també quatre usuaris: Supervisor, Programador1, Programador2 i Ajudant.

Volem que el supervisor tinguí accés total a tot el repositori. El Programador1 ha de tenir poder veure l’arrel i llegir tots els projectes, però només modificar (escriure) el Projecte1. El Programador2 també pot veure l’arrel i el contingut dels projectes, però no pot escriure en cap i no pot accedir a Projecte2. L’ajudant no pot accedir a l’arrel però pot escriure en Projecte3.

Especificaríem els permisos de la següent manera, intentant fer-ho de forma mínima mitjançant l’herència de permisos.

En un primer fragment especifiquem que els tres usuaris poden accedir a l’arrel i, si no s’especifica el contrari, aquests permisos seran heretats per les subcarpetes.

[rdlab:/]
Supervisor = wr
Programador1 = r
Programador2 = r

A continuació especifiquem que Programador1 pot escriure en Projecte1. S’hereta que també ho pugui fer el Supervisor i que el programador2 pugui llegir, i per tant, no cal tornar-ho a especificar.

[rdlab:/Projecte1]
Programador1 = wr

Pel que respecta al Projecte2, només hi pot escriure Supervisor, el pot llegir Programador1 i no hi pot accedir Programador2. No cal especificar permís pels dos primers perquè aquest permís s’hereta de l’arrel, però cal dir específicament que Programador2 no pot accedir (permís “buït”).

[rdlab:/Projecte2]
Programador2 =

Finalment, permetem que Ajudant pugui escriure en Projecte3. Per herència des de l’arrel, els altres usuaris hi podran llegir (Programadors) o escriure (Supervisor).

[rdlab:/Projecte3]
Ajudant = wr

La següent figura mostra com es veuria tot junt en l’editor:

3.2 Vista en Arbre

Alternativament al mode textual, el sistema permet editar els permisos en mode gràfic.

Passant el ratolí sobre el path del repositori se’ns mostraran 3 opcions:

3.3 Edició d’adreces de correu

L’RDlab, de forma automàtica, permet que Subversion enviï un correu a tots els usuaris amb accés al repositori cada cop que algun usuari en realitza un canvi (el que es coneix com a commit).

Per a que això sigui possible, cal indicar al sistema, per cada usuari que volem que rebi un correu, l’adreça on rebrà aquest correu. Tanmateix, si no volem que un usuari rebi els correus, n’hi ha prou de deixar el camp en blanc.

3.3.1 Especificar adreces de correu

Per accedir al formulari d’edició d’adreces de correu, farem clic a Editar correus.

Els usuaris que aquí apareixen són els que haguem especificat en les vistes Mode Text i/o Arbre, de manera que primer hem d’emplenar aquelles vistes si volem disposar de l’usuari en aquest formulari.

Per desar els canvis, farem clic a Guardar. Aquest pas també desarà els canvis realitzats en els permisos.

4. Agraïments

L’RDlab agraeix al Laboratori de Càlcul de la FIB (lcfib) la seva col·laboració en el desenvolupament de l’aplicació cedint el codi de l’editor de permisos al RDlab.