Servei MySQL

RDlab@lsi.upc.edu
"Juliol" "2011"

català Benvinguts a LSI.

1. Connexió al servidor de MySQL

A continuació es mostrarà com establir la connexió amb els servidor de MySQL. A més, es mostrarà com accedir al servei en dos casos: requerir un accés en mode gràfic mitjançant l’entorn web phpMyAdmin, o en mode text (per línea de comandes). Finalment es proporcionaran exemples de connexió al servei per als llenguatges JAVA i PHP.

1.1 Dades d’accés al servei

Nom del servidor: mysql-rdlab.lsi.upc.edu
Port: 3306

L'usuari (en endavant, <username>) i la contrasenya (<password>) els pots demanar via web a http://rdlab.lsi.upc.edu/index.php/ca/serveis/solicitaracces.html o mitjançant un correu electrònic rdlab@lsi.upc.edu.

NOTA: El nom de la base de dades serà el mateix nom que username.

1.2 En www

Amb el nom d'usuari i password es pot accedir per la interfície web que proporciona RDlab:

http://phpmyadmin-rdlab.lsi.upc.edu/

Nota: També està disponible l’accés segur mitjançant la URL:

https://phpmyadmin-rdlab.lsi.upc.edu/

En entrar, la pàgina ens mostrarà un formulari on ens demanarà els nostre nom d’usuari i contrasenya d’accés al servei MySQL.

Un cop entrades les dades, accedirem a la finestra principal. Des d'aquesta interfície es poden crear taules, esborrar-les, consultar i modificar les dades

1.3 En mode text

Per a connectar-nos en mode text (terminal o línia de comandes) en sistemes Unix executarem la comanda:

mysql -u <username> --host=mysql-rdlab.lsi.upc.edu -p

El terminal ens contestarà “Enter password:”, on haurem d’escriure la nostra contrasenya. Un cop identificats podem executar les comandes que vulguem des de la interfície text.

Amb la comanda “SHOW DATABASES;” veurem que disposem d’una base de dades que coincideix amb el nostre username. Per seleccionar-la, executarem

mysql>SHOW DATABASES;
mysql>USE <username>;

1.4 Exemple de connexió des de php

Si volem establir una connexió des d’un entorn PHP, ho podem fer mitjançant el següent codi:

$host = "mysql-rdlab.lsi.upc.edu";
$login_name = "<username>";
$password = "<password>";
$database = "<username>";
MySQL_connect("$host","$login_name","$password") or die("No em puc connectar a la BD");
MySQL_select_db("$database") or die("No puc sel·leccionar la BD");

1.5 Exemple de connexió des de java

Per a realitzar la connexió des d’un projecte java, cal descarregar la llibreria mysql-connector-java-5.0.8-bin.jar, afegir-la al nostre projecte i importar-la amb la sentencia:

import java.sql.*;

Un cop fet això, executarem el següent codi dins d’un try-catch:

String db_connect_string = “jdbc:mysql://mysql-rdlab.lsi.upc.edu:3306/<username>”;
String db_userid =“<username>”;
String db_password = “<password>”;
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
Connection conn = DriverManager.getConnection(db_connect_string, db_userid,db_password);

1.6 Enllaços d’interès

  1. phpMyAdmin Documentation:
    http://www.phpmyadmin.net/home_page/docs.php
  2. MySQL Reference:
    http://dev.mysql.com/
  3. MySQL des de Java:
    http://dev.mysql.com/usingmysql/java/